ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Ismaskinspecialisten

Begreppsdefinition

Köpare:
Den person respektive organisation, som lämnat in en order till Ismaskinspecialisten eller slutit ett avtal med Ismaskinspecialisten.

Varor:
Samtliga i prislistan respektive i beställningen specificerade produkter.

Beställning:
Den av köparen lämnade skriftliga inköps order omfattande en specifikation av de beställda varorna
Ismaskinspecialisten behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

Erbjudande, varor och specifikationer

  1. Samtliga erbjudande, order och försäljningsavtal från Ismaskinspecialisten är underkastade dessa allmänna försäljningsvillkor.

<liÄndringar av dessa allmänna försäljningsvillkor kräver Ismaskinspecialisten uttryckliga skriftliga samtycke.

Order

 1. Utan Ismaskinspecialisten skriftliga bekräftelse är order ej bindande för Ismaskinspecialisten.
 2. Order får inte stoneras eller ändras av köparen utan Ismaskinspecialisten skriftliga medgivande.
 3. Utan förfång för distribution avtalets bestämmelser mellan Ismaskinspecialisten och köparen, bildar dessa allmänna försäljningsvillkor och samtliga skriftligt överenskomna specialvillkor det fullständiga avtalet mellan dessa parter.
 1. Priser
 2. Priserna som visas vid respektive produkt är priset exklusive svensk moms. Fraktkostnad tillkommer. Paketpris och mängdrabatt offereras på begäran. Vi reserverar oss för skriv och feltryck.

Betalning

  1. När du köper varor hos oss via internet träffas avtal om köp först när vi har kontrollerat att varan finns i lager till angivet pris och har bekräftat beställningen. Innan du får denna bekräftelse så kommer du att få ett automatiskt mail som kvitto på beställningen. Din definitiva bekräftelse får du så fort vi har kontrollerat varorna, normalt sker det samma dag eller nästkommande vardag.

Transport

   1. Varor skickas normalt från oss samma dag eller dagen efter som ordern läggs (med undantag för helger). Normal leveranstid är 1-3 dagar. Om någon produkt mot förmodan inte skulle finnas på lager meddelas detta och beräknad leveranstid finns på orderbekräftelsen. Om så är fallet har du givetvis rätt att annullera ditt köp eller ändra din beställning. Leveransförseningar kan t ex. ske när en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser gentemot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen orsakat. Vi meddelar kunden om leveranstiden kraftigt avviker från den vi har uppgivit.
   2. Om inga andra överenskommelser är förhandlad, sker varuleveranser inom Norden på
    grundval av Fritt vårt lager i Landskrona.
    Samtliga av köparen eller av Ismaskinspecialisten angivna leveranstider gäller
    uteslutande som uppskattade uppgifter och Ismaskinspecialisten övertar inget ansvar
    för den händelse att varorna inte levererades på den angivna leveransdagen respektive
    inom den angivna leveranstiden.

Transport och leverans reservdelar
Godset levereras till ditt utlämningsställe. Vi kan även leverera på andra sätt, enligt separat
överenskommelse. Kostnader för frakt och eventuellt postförskott tillkommer. Om köparen
vägrar ta emot varor som levererats i rätt tid eller försummar att skaffa sig den för dessa
allmänna försäljningsvillkor nödvändiga information eller anvisningar, kommer varorna att
lagras på köparens risk. Köparen är skyldig att ersätta Ismaskinspecialisten samtliga extra
leverans, -lagrings och försäkringskostnader liksom alla övriga kostnader och förluster som
uppstått på grund av den nämnda oaktsamheten eller vägran.

   1. Vid varans leverans åligger det köparens ansvar, att pröva, om de levererade varorna
    motsvarar ordern. Ismaskinspecialisten övertar ansvaret för rättelse av avvikande
    leveransmängder endast om följesedel skrivits på vederbörligt sätt. Med förbehåll för en
    sådan bekräftelse utgår Ismaskinspecialisten ifrån att köparen har fått den beordrade
    varumängden som Ismaskinspecialisten i följesedeln angivit i Köparens namn
    respektive genom dennes speditör. I händelse av en ofullständig eller övertalig leverans
    är det inte tillåtet för köparen att förvägra mottagandet av de i avtalet specificerade
    varorna eller att betrakta avtalet som upplöst.
   2. Så snart som brister fastställes respektive hade måst fastställas är köparen skyldig att
    inom 5 dagar skriftligen informera Ismaskinspecialisten om detta. Utan förfång för dessa
    allmänna försäljningsvillkors bestämmelser, kan Ismaskinspecialisten inte göras
    ansvarig för de brister som inte på det ovan beskrivna sättet meddelats
    Ismaskinspecialisten.
    Om inte uttryckligen andra överensstämmelser föreligger, går eventuella förluster vid
    lastning och transport av varorna på den andra partnerns räkning, nämligen även då när
    Ismaskinspecialisten övertar varutransporten på köparens uppdrag.
   3. Om inte uttryckligen andra överensstämmelser föreligger, går eventuella förluster vid
    lastning och transport av varorna på den andra partnerns räkning, nämligen även då när
    Ismaskinspecialisten övertar varutransporten på köparens uppdrag.

Äganderättsförbehåll

Ismaskinspecialisten förbehåller sig också efter varuleveransen äganderätten till de
levererade varorna, denna överförs till köparen först när den sistnämnde har betalat
samtliga levererade respektive ännu inte levererade varor och de i samband med
försäljningsavtalen gjorda prestationerna liksom förfallna räntor och/eller ränta på ränta
gällande räkenskapsperioden, inklusive kostnader som erhålles i samband med kreditiv,
växlar eller checkar, liksom lagrings och andra kostnader som uppstår genom att
köparen inte fullgör försäljningsavtalet.

Upphovsrätt

  1. Samtliga patent, utkast, varumärken, upphovsmannarätter och andra industriella
   äganderätter eller upphovsrätter gällande varorna eller deras beståndsdelar,
   förpackningar eller andra med varorna medlevererade material, förblir oinskränkta och
   icke överförbara egendom.
  2. Köparen fritar Ismaskinspecialisten från alla förluster, skador och anspråk, kostnader
   och utgifter som Ismaskinspecialisten lider skada av respektive som uppstår i samband
   med upphovsrätten.
  1. Ansvar
  2. Varornas garanti begränsas uteslutande till de i garanti certifikatet nämnda
   garantibestämmelser, garantianspråk som inte hör till dessa garantibestämmelser
   utesluts.
  3. Utan förfång för dessa allmänna försäljningsvillkor bestämmelser övertar
   Ismaskinspecialisten inget ansvar för direkt-eller följdskador, åverkan, dataförluster.
   Kostnader och anspråk vartill uttryckligen dock inte uteslutande driftsskador och
   inkomstförluster räknas.
  4. Hela Ismaskinspecialisten ansvarsskyldighet gentemot köparen, på grund av anspråk
   angående levererade varor, vartill uttryckligen dock inte uteslutande rättegång på grund
   av oaktsamhet räknas, begränsas till högst den summa Ismaskinspecialisten
   försäkringsbolag presterar, om skadan det gäller täcks av försäkringsbrevet.
  1. Force majeure
  2. Ismaskinspecialisten är inte ansvarig om fullgörandet av Ismaskinspecialisten
   skyldigheter blir omöjlig. Försvårat eller fördröjd på grunda av force majeure. Till fall på
   grund av force majeure räknas uttryckligen dock inte uteslutande följande
   omständigheter:

   • Arbetsnedläggningar, lockout eller affärskonflikter (i alla fall som drabbar
    medarbetare från Ismaskinspecialisten eller tredje man)
   • Icke disponibilitet, avbrott och störningar av produktionsmedel, transportvägar,
    eller anordningar liksom förseningar från Ismaskinspecialisten leverantörers sida
   • Icke fungerande maskiner eller strömstörningar
   • Dröjsmål eller fördröjningar från Ismaskinspecialisten underleverantörers sida,
    beslut av nationella eller regionala myndigheter och andra instanser.
   • Svåra stormar, brand, översvämningar. Explosioner. Olycksfall. Stöld, oroligheter,
    uppror och krig.

   2 års Garanti
   Garanti täcker funktionsfel.
   Däremot tillkommer undersökningsavgift för undersökta varor som uppvisar handhavandefel
   eller som har ställts in felaktigt/blivit skadad av användaren. En undersökningsavgift
   tillkommer även i de fall då serviceverkstaden inte hittar något fel på inlämnad vara.

   Fraktskada/Reklamationer
   Om varan eller emballaget är skadat när du får varan, skall detta reklameras direkt till
   postkassör eller chauffören. Om fel upptäcks efter det att försändelsen öppnats skall detta
   anmälas till oss inom 3 dagar.

   Returer
   Om du av någon anledning skulle ångra ditt köp av en eller annan anledning, så har du en
   ångertid på 14 dagar från leverans räknat (gäller endast web-köp). Observera att en retur måste
   ske i originalförpackning tillsammans med samtliga tillbehör och bruksanvisningar i nyskick.
   Om varan du returnerar inte är i nyskick så har vi rätt att göra skäligt avdrag.

   1. Du skickar tillbaka produkten med samma leveranssätt som det levererade paketet
    tillsammans med originalkvittot på köpet samt information om hur du vill ha pengarna
    återbetalda. Du får dock själv stå för kostnaden för returfrakt. Vid felbeställningar
    återbetalas 70 procent av beloppet

   Sekretess
   När du handlar hos oss godkänner du samtidigt att vi lagrar och använder din information för
   att fullgöra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig. Det kan handla
   om att leverera de varor du beställt eller utföra kreditkontroll. Om några problem uppstår när vi
   skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med
   dig.
   Ismaskinspecialisten
   Rosenhällsvägen 23,
   261 92, Härslöv
   0733-169816
   0701-497202